Powrót do poprzedniej strony

Likwidacja barier architektonicznych

Procedura ubiegania się o dofinasowanie:

 • pobrać wniosek bezpośrednio w naszej placówce lub wydrukować ze strony internetowej   j.w.
 • wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć w naszej siedzibie  lub przez system internetowy SOW.
 • Wniosek niekompletny wymaga uzupełnienia w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • Następuje przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i przy jej udziale, podczas której sporządzany jest adekwatny protokół.
 • Proces rozpatrywania wniosków skorelowany jest z procedurą po stronie PFRON (decyzją o  o wysokości środków w bieżącym roku).  
 • Wniosek podlega ocenie punktowej zawartej w karcie oceny merytorycznej wniosku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Osoby niepełnosprawne (będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe na dokonanie zmian architektonicznych) oraz ich opiekunowie mogą ubiegać się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych. Dofinansowanie to jest udzielane w ramach różnych programów realizowanych przez PFRON. Oto ogólne kategorie osób, które mogą skorzystać z takiego wsparcia:

Osoby niepełnosprawne:

 • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych:

 • Opiekunowie prawni lub faktyczni osób niepełnosprawnych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności osoby, za którą są odpowiedzialni.

Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego itp., które realizują projekty mające na celu likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Ważne jest zaznaczenie, że konkretny zakres i warunki dofinansowania mogą się różnić w zależności od programu PFRON. Dlatego zalecam skonsultowanie się z aktualnymi informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej PFRON lub bezpośredni kontakt z tą instytucją w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących aktualnych programów i wymagań.

 
 
 

Podstawowe kryteria:

Aby ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych z Polskiego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zazwyczaj trzeba spełnić określone podstawowe wymagania. Dofinansowanie nie może służyć modernizacji infrastruktury mieszkaniowej  lecz likwidacji istniejących barier. Poniżej przedstawiam ogólne kryteria, które mogą być stosowane, jednak warto sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej PFRON lub bezpośrednio skonsultować się z tą instytucją, ponieważ mogą występować zmiany:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności:

  • W większości przypadków, osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Projekt likwidacji barier architektonicznych:

  • Zazwyczaj konieczne jest przedstawienie projektu, który opisuje planowane działania w celu likwidacji konkretnych barier architektonicznych.
 • Kosztorys projektu:

  • Wymagane może być dostarczenie kosztorysu, który określa szacowane koszty związane z realizacją projektu.
 • Podmiot realizujący projekt:

  • W zależności od programu, osoby fizyczne, opiekunowie osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty mogą być uprawnione do składania wniosków.
 • Zgodność z priorytetami programu:

  • Projekt powinien mieć związek z priorytetami określonymi w danym programie PFRON.
 • Własny wkład finansowy:

  • W niektórych przypadkach może być wymagany własny wkład finansowy wnioskodawcy.
 • Terminy składania wniosków:

  • Należy dostosować się do terminów składania wniosków określonych przez PFRON w ramach danego programu.
 • Dokumentacja dodatkowa:

  • W zależności od programu, PFRON może wymagać dostarczenia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej potrzeby oraz zgodność projektu z wyznaczonymi celami.

Pamiętaj, że te informacje są ogólne i mogą ulec zmianie. Zawsze warto skonsultować się z najnowszymi dokumentami i informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej PFRON lub bezpośrednio skontaktować się z tą instytucją.

Wnioski do pobrania:

tel. 43 824 99 90

email: sekretariat@pcprzdunskawola.pl