Opieka nad niepełnosprawnymi w ramach PCPR obejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie im wsparcia, dostępu do odpowiednich

usług oraz integrację społeczną.

 

 

 • Dostęp do pracy i aktywizacja zawodowa:

  • Wspieranie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  • Organizacja kursów i szkoleń zawodowych dostosowanych do możliwości każdej osoby.

 • Dostępność infrastruktury:

  • Monitorowanie i działania na rzecz poprawy dostępności infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnych.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

  • Nawiązywanie współpracy z organizacjami zajmującymi się problematyką niepełnosprawności.

  • Organizacja wspólnych projektów i inicjatyw.

 • Promocja praw osób niepełnosprawnych:

  • Edukacja społeczeństwa na temat praw osób niepełnosprawnych.

  • Pomoc w dochodzeniu do praw osób niepełnosprawnych w sytuacjach dyskryminacyjnych.

Działania PCPR w zakresie opieki są być ukierunkowane na stworzenie warunków do samodzielności, równości szans oraz pełnej integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. Istotne jest także ścisłe współdziałanie z lokalnymi instytucjami, organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami środowiska niepełnosprawnych.

Poniżej przedstawiam kilka obszarów, na które PCPR  skupia swoją uwagę w kontekście opieki nad osobami niepełnosprawnymi:

 • Diagnoza i ocena potrzeb:

  • PCPR może prowadzić diagnozę sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, oceniając ich potrzeby i możliwości. To pozwala na dostosowanie oferty wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

 • Wsparcie psychologiczne i społeczne:

  • Zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

  • Organizacja grup wsparcia, warsztatów i spotkań integracyjnych.

 • Dostęp do edukacji i rehabilitacji:

  • Wspieranie dostępu do edukacji i rehabilitacji, zapewnienie pomocy w dostosowaniu środowiska edukacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Pomoc w uzyskaniu świadczeń i zasiłków:

  • Informowanie o dostępnych świadczeniach socjalnych i zasiłkach dla osób niepełnosprawnych.

  • Pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia i zasiłki.

tel. 43 824 99 90

email: sekretariat@pcprzdunskawola.pl